Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 1-1: Giới thiệu cấp bậc trong cungChức vị phi tần được phân chưa từ lớn đến nhỏ như sau: Hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần. Thấp hơn là các tiểu chủ, phân biệt như sau: Quý nhân, thường tại, đáp ứng.

Chức vị công chúa được phân chia từ lớn đến nhỏ như sau: Cố Luân công chúa, Hoà Thạc công chúa, Hoà Thạc cách cách, Đa La cách cách, Cố Sơn cách cách.

Chức vị hoàng tử được phân chia từ lớn đến nhỏ như sau: Hoà Thạc thân vương, Đa La quận vương, Đa La bối lặc, Cố Sơn bối tử.


Chính sử:

Càn Long có mười bảy đứa con trai (không có tên nghĩa là chết non):

Hoàng trưởng tử Vĩnh Hoàng – Định An thân vương (mẹ là Triết Mẫn hoàng quý phi)

Hoàng nhị tử Vĩnh Liễn – Đoan Tuệ hoàng thái tử (mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu)

Hoàng tam tử Vĩnh Chương – Tuần quận vương ( mẹ là Thuần Huệ hoàng quý phi)

Hoàng tứ tử Vĩnh Thành – Lý Đoan thân vương (mẹ là thục gia hoàng quý phi)

Hoàng ngũ tử Vĩnh Kỳ – Vinh Thuần thân vương (mẹ là Du quý phi)

Hoàng lục tử Vĩnh Dung – Chất Trang thân vương (mẹ là Thuần Huệ hoàng quý phi)

Hoàng thất tử Vĩnh Tông – Triết thân vương (mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu)

Hoàng bát tử Vĩnh Tuyền – Nghi Thận thân vương (mẹ là Thục Gia hoàng quý phi)

Hoàng cửu tử (mẹ là Thục Gia hoàng quý phi)

Hoàng thập tử (mẹ là Thư phi)

Hoàng thập nhất tử Vĩnh Tinh – Thành Triết thân vương (mẹ là Thục Gia hoàng quý phi)

Hoàng thập nhị tử Vĩnh Cơ – Bối lặc (mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị)

Hoàng thập tam tử Vĩnh Cảnh (mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị)

Hoàng thập tứ tử Vĩnh Lộ (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức Lệnh phi)

Hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm – Nhân Tông Duệ hoàng đế (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức Lệnh phi)

Hoàng thập lục tử (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức Lệnh phi)

Hoàng thập thất tử Vĩnh Lân – Khánh Hi thân vương (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức Lệnh phi)

Mười đứa con gái (con gái của vua không có tên, chỉ có phong hào):

Hoàng trưởng nữ (mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu)

Hoàng nhị nữ (mẹ là Triết Mẫn hoàng quý phi)

Cố Luân Hoà Kính công chúa (mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu)

Hoà Thạc Hoà Gia công chúa (mẹ là Thuần Huệ hoàng quý phi)

Hoàng ngũ nữ (mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị)

Hoàng lục nữ (mẹ là Hãn quý phi)

Cố Luân Hoà Tĩnh công chúa (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức Lệnh phi)

Hoàng bát nữ (mẹ là Hãn quý phi)

Cố Luân Hoà Khác công chúa (mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu)

Cố Luân Hoà Hiếu công chúa (mẹ là Đôn phi, là vị công chúa được Càn Long sủng ái nhất)

Và một nghĩa nữ :

Hoà Thạc Hoà Uyển công chúa (con của Ngũ thân vương, hoàng đệ duy nhất còn sống của Càn Long)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.