Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 19: C19: Minh Họa-phần 2
Noah

Airi

Đại thiên thần Ito (trước khi Nico lên làm đại thiên thần)

Cựu ma vương Kalb ( cái hình trong game The gray graden)

Ma vương Lucifer

Ma pháp sư thiên tài của Mi - Liz

Giáo hoàng Cecelia


Hiệu trưởng trường Lilian- cổ long Bahamuth

Lãnh chúa thành All - Albert de Mi Gradula

Con gái lãnh chúa- Alice de Mi Gradula

Vua của Mi - Arthur de Mi Gradula 

Một trong 3 bô lão tối cao của Ab, một Elf - Arudal Ab Lario

Một trong 3 bô lão tối cao của Ab, Dwarf- Ritos  Ab Latina(Không tìm được bức nào mà có người lùn nên lấy đại)