[Thất Ngũ] Bao Thanh Thiên Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 1-1: Bảo Đao Nạm Vàng
Vào đề

Thơ rằng:

Mỹ nhân tặng đao nạm vàng, sao dám chỉ báo ngọc quỳnh dao?

Đường xa không quản ý tiêu dao, sao lại để lo nghi phiền nhiễu?


Năm thứ hai đời Tống Nhân Tông, quốc chủ Tây Hạ – Lý Nguyên Hạo – dâng thư thuận hàng, thề xưng thần, vĩnh viễn hòa hảo. Nhân Tông đọc xong lấy làm vui mừng, sắc phong Lý Nguyên Hạo làm Hạ vương, mỗi năm đều ban cho trà và bạc. Lý Nguyên Hạo vì để biểu lộ tấm lòng thành phái sứ thần mang tuyệt thế bảo đao của Tây Hạ cùng rất nhiều kì trân dị bảo sang hiến Tống đế. Nhân Tông sai quan quân đến đón và hộ tống vào hoàng đô Biện Lương.