Người Cầm Quyền

Chương 747: Thu hoạch ở đại hội lần thứ mười lămKhâu Hiểu Mai thật sự không biết rốt cuộc Hàn Đông muốn làm gì?

Người thanh niên này xem ra dường như toàn tâm toàn ý phục vụ cho người dân.

Nhưng trong đáy lòng của cô ta cũng chưa hiểu.

Cô ta cảm thấy tên Hàn Đông này hoàn toàn vì lạm dụng quyền.

Chủ yếu vì hiện nay cô ta đang buồn bực, đường đường là Phó bí thư Thành ủy, vốn dĩ là một vị trí quan trọng, nhưng đã bị Hàn Đông làm đến một chút quyền lợi cũng không có.

Bây giờ có chuyện gì, Hàn Đông đều trực tiếp thương lượng với Khương Vinh Quang, sau đó sẽ giao cho Ban tổ chức thực hiện, hoặc để cho trưởng ban Thư ký Thành ủy Tào Tư Hào lãnh đạo thực hiện.

Chuyện gì đều tách Khâu Hiểu Mai ra, đồng thời cũng danh chính ngôn thuận, khiến Khâu Hiểu Mai một biên pháp cũng không có.

Nói đến đây, Hàn Đông dường như cũng chưa dùng đến thủ đoạn quá kích nào.

Nhưng đã để Khâu Hiểu Mai sang một bên, Khâu Hiểu Mai cũng cảm thấy buồn bực.

Bây giờ số người lên phòng làm việc của cô ta để báo cáo công việc cũng ngày càng ít đi.

Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, cô ta cảm thấy hoàn toàn không có việc gì làm.

Với trạng thái như vậy, đối với một lãnh đạo mà nói, rất không bình thường.

Chỉ tiếc là, đối với tình hình bây giờ, Khâu Hiểu Mai cũng không có cách nào.

Hàn Đông và Khương Vinh Quang cùng hợp lại, có chuyện gì hai người lãnh đạo chủ yếu quyết định, những người khác dù có ý kiến gì, cũng không đề ra.

Hơn nữa chỉ cần Hàn Đông cho những người khác một tí lợi ích nhỏ, họ còn không mau chóng dựa vào sao.

Sử Gia Hoành đột nhiên đứng về bên đó, chủ yếu vì lo lắng địa bàn của mình bị chia cắt.

Tuy trước đó Hàn Đông không hề theo hệ thống chính trị pháp luật ra tay, nhưng Sử Gia Hoành cũng không phải tên ngốc, y biết với cục thế hiện nay, nếu mình luôn đi chung với Khâu Hiểu Mai, chắc chắn Hàn Đông sẽ không khách sáo.

Cho nên y dứt khoát biến bị động thành chủ động, thông qua phương thức lấy lòng Hàn Đông, chấm dứt rõ ràng với Khâu Hiểu Mai.

Cuộc họp Bí thư vừa kết thúc, Khâu Hiểu Mai liền lạnh lùng quay về phòng làm việc.

Trong quá trình họp, cô ta chỉ đơn giản nói vài câu, cả người dường như chỉ ngồi đó mà buồn bực.

Còn người trong cuộc họp hiểu được cô ta vì sao như vậy, tuy nhiên cũng không có người đồng tình với cô ta.

Ngày hai mươi sáu tháng chín, thành phố Vinh Châu mở cuộc họp ủy viên thường vụ, trong cuộc họp, thảo luận sắp xếp công việc lựa chọn cán bộ ưu tú.

Sau khi kết thúc cuộc họp, ngày thứ hai bắt đầu, đã có người đến Ban tổ chức Thành ủy nhận phiếu báo danh.

Cùng với tình hình dự kiến của Hàn Đông tương đối phù hợp, đến nhận phiếu báo danh, chủ yếu là cán bộ trẻ tuổi dưới ba mươi tuổi.

Thanh niên như vậy trong cơ quan cũng làm đã lâu, quan hệ nhân sự tích lũy được nhất định, nhưng nếu muốn nâng cấp trong cơ quan, cũng không phải dễ dàng.

Ngược lại, lần này đến hạ tầng, thì có thể trực tiếp đề lên một cấp, chỉ cần làm được thành tích, cũng rất nhanh chóng được điều về thành phố, đối với họ mà nói, đây là cơ hội không tồi.

Đương nhiên, đối với người ghi danh, Ban tổ chức Thành ủy cũng không phải theo phiếu mà thu, mà phải tiến hành khảo sát chuyên môn, chỉ cần có năng lực làm việc, có được tố chất của cá nhân, mới thông qua kiểm tra, sau đó kết hợp ý nguyện hợp lý của họ để sắp xếp đến nhậm chức.

Cứ như vậy, trong vòng một tuần, toàn thành phố đã có hơn tám mươi cán bộ thanh niên đăng ký.

Trong số hơn tám mươi người, ngoài cơ quan thành phố, còn có một phần là cán bộ một số cơ quan của bốn quận.

Lễ Quốc Khánh Hàn Đông và Lữ Nhạc cùng đến Thục Đô chơi hai ngày, sau đó đi xem quang cảnh xung quanh.

Ngày tám tháng mười, Hàn Đông đích thân tham dự lễ khởi động của cán bộ thanh niên đến cơ sở nhậm chức.

Trong buổi lễ, nhìn những cán bộ thanh niên được chọn ra ngồi phía dưới, Hàn Đông nói vài lời biểu dương, đưa ra hy vọng, đồng thời cũng chỉ ra, đối với cán bộ ở cơ sở hạ tầng, Thành ủy sẽ theo dõi bồi dưỡng, hy vọng mọi người sau khi đến hạ tầng sẽ quyết tâm, cố gắng làm việc, làm ra thành tích.

........................

Ngày mười hai tháng mười cho đến ngày mười tám Trung Hoa tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ mười lăm tại thành phố Yến Kinh. Chủ đề của đại hội lần này: Đưa cao lá cờ lý luận của Nam Tuần trường, đem đặc sắc sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của nước Trung Hoa thúc tiến đến thế kỷ hai mươi mốt. Vấn đề biểu ngữ rất quan trọng. Biểu ngữ chính là phương hướng, biểu ngữ chính là hình tượng.

Tổng thư ký đại diện đại hội mười bốn đưa ra báo cáo công việc.

Báo cáo tổng kết cải cách gần hai mươi năm, đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn của đại hội mười bốn, vạch ra lý luận của Nam Tuần trưởng là lần thứ hai nhảy vọt của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê Nin và thực tế của nước Trung Hoa, là chủ nghĩa Mác trong giai đoạn mới của nước Trung Hoa, là lý luận chính xác lãnh đạo nhân dân Trung Hoa thắng lợi thực hiện hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội trong cải cách mở cửa.

Hệ thống báo cáo, hoàn toàn đưa ra giai đoạn chủ nghĩa xã hội của Đảng, quy định rõ ràng: xây dựng kinh tế đặc sắc của chủ nghĩa xã hội nước Trung Hoa, chính là dưới điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển kinh tế thị trường, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất; dựng lên chính trị có chủ nghĩa xã hội đặc sắc của nước Trung Hoa, chính là dưới lãnh đạo của nước Trung Hoa, dưới cơ sở do người dân làm chủ, theo nếp trị quốc, phát triển xã hội chủ nghĩa

Chính trị dân chủ chân chính; dựng lên có nền văn hóa đặc sắc của chủ nghĩa xã hội Trung Hoa, chính là chủ nghĩa của Mác làm chỉ đạo, với mục tiêu bồi dưỡng công dân có mục tiêu về lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, phát triển theo hướng hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng đến trương lai - Văn hóa chủ nghĩa xã hội khoa học đại chúng dân tộc. Cương lĩnh này, là đường lối cơ bản của Đảng triển khai trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, là tổng kết kinh nghiệm chính yếu những năm gần đây

Báo cáo vạch ra, điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu sở hữu, tiến thêm một bước giải phóng và phát triển sức sản xuất, là nhiệm vụ trọng đại cải cách thể chế kinh tế. Đi sâu hơn cải cách thể chế kinh tế, nhất định phải toàn diện nhận thức hàm nghĩa của nền kinh tế theo chế độ công hữu, nền kinh tế theo chế độ công hữu không chỉ bao gồm kinh tế quốc hữu và kinh tế tập thể, còn bao gồm hỗn hợp tất cả thành phần quốc hữu và thành phần tập thể trong nền kinh tế; hình thức chế độ công hữu có thể thực hiện được, hơn nữa phải làm đa dạng hóa, hết thảy hình thức sở hữu phù hợp với ‘ba lợi ích’ cũng có thể, hơn nữa nên dùng để phục vụ chủ nghĩa xã hội

Ngày mười tám tháng mười, đại hội tuyển cử đưa ra hội ủy viên Trung Ương, hội ủy viên kỷ luật Trung Ương mới, đồng thời thông qua nghị quyết hội ủy viên Trung Ương lần thứ mười bốn báo cáo, nghị quyết “Sửa đổi hiến pháp Trung Hoa”, nghị quyết của Ủy ban kỷ luật Trung Ương báo cáo. Lý luận của Nam Tuần trưởng và chủ nghĩa Mac - LêNin, tư tưởng cùng được xác lập trở thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng.

Trong đại hội, ông ngoại của Hàn Đông Dư Kiện Hưng, được chọn làm ủy viên thường ủy cục chính trị Trung Ương, đồng thời được phê chuẩn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương.

Còn cha vợ của Hàn Đông - Lữ Quốc Trung, được chọn làm ủy viên chính trị, đồng thời được chọn làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương, trong quân đội được xếp thứ hai.

Ngoài ra Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tuyên truyền Phan Tử Tân, được chọn làm ủy viên cục chính trị, anh ta sẽ tiến thêm một bước tiếp nhận Trưởng ban tuyên truyền.

Hàn Chính ba của Hàn Đông, cũng vì làm việc xuất sắc tại tỉnh Vân Điền, cũng được chọn vào ủy viên bổ sung vào cục chính trị, phiếu được chọn nằm ở vị trí đầu tiên, trong tình hình như vậy, chỉ cần có vị trí ủy viên trống ra, vậy Hàn Chính có thể dựa theo quy định được bổ sung vào.

Ngoài ra, dượng lớn của Hàn Đông là Hầu Vệ Dân, dượng ba là Trịnh Trạch Hoa được chọn làm ủy viên Trung Ương.

Hầu Vệ Dân vào tháng bảy, đã được thăng chức làm thượng tướng, lần này được chọn làm ủy viên Trung Ương, tiếp theo có thể đảm nhận tư lệnh quân khu Kim Lăng. Có thể nắm được quyền quản lý quân khu Kim Lăng một trong sáu quân khu lớn nhất của nước Trung Hoa, trong quân đội cũng xem là nhân vật có thực quyền.

Mà Trịnh Trạch Hoa trước đó từng là Chủ tịch tỉnh Liêu Đông, lần này được chọn làm ủy viên Trung Ương không có gì đáng bất ngờ, về mặt công việc của anh ta có được điều động không, hiện tại vẫn chưa biết.

Lần đại hội Đảng này, lực lượng của Hàn Đông được gia tăng mạnh, dù Hàn lão có gì bất trắc, như vậy phát triển của họ Hàn cũng có thể trụ vững.

Đại hội bế mạc thành công, Hàn lão đối với Tổng thư ký là lãnh đạo tập thể thứ ba đã rất chắc chắn.

Sau khi Hàn lão sau khi rút lui từ ủy viên, đây là lần thứ hai xuất hiện trước giới truyền thông báo chí.

Lần trước là cùng với Nam Tuần trưởng đến Hongkong

Lần này, đại diện cho đồng chí cao tuổi, khẳng định đối với tập thể lãnh đạo Trung Ương mới này.

Từ ngày Nam Tuần trưởng qua đời, Hàn lão bèn trở thành đại diện của nguyên lão nước Trung Hoa.

Do đó, trong bế mạc Đại hội 15, Hàn lão đứng ra nói hai câu, bày tỏ khẳng định đối với tập thể lãnh đạo hiện giờ, vô cùng ý nghĩa

Đối với việc này, các truyền thông, đều tiến hành đưa tin này.

Đọc được đoạn tin này, trong lòng Hàn Đông một mặt cảm thấy được an ủi, mặt khác cũng hơi cảm thán.

Vào kiếp trước, là đại diện của nguyên lão đứng ra nói, là tên lão già họ Tô Tô Đức Hạ.

Còn bây giờ, sức ảnh hưởng của lão thái gia, đã vượt qua Tô Đức Hạ rất nhiều.

Tuy sức ảnh hưởng hiện nay của nhà họ Tô vẫn không nhỏ, nhưng so về thế lực, so sánh với trước kia, đã yếu đi rất nhiều.

Dù sao thế lực của họ Hàn tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thế lực khác.

So sánh mà nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nhà họ Tô.

Hàn Đông đối với tình hình hiện nay, trong lòng cũng rất vui mừng.

Trong lòng Hàn Đông, trước sau đều xem Tô Sáng là đối thủ cạnh tranh.

Không vì kiếp này phát triển của mình và họ Hàn, đều đạt được đổi mới cực lớn, mà có cách làm sao lãng.

Vào kiếp trước, Hàn Đông không theo chính trị, Tô Sáng cũng không.

Còn kiếp này, Hàn Đông dựa theo sắp xếp của gia đình, đi đến sự nghiệp này, còn Tô Sáng cũng đi theo con đường sự nghiệp.

Như trong sâu thẳm, dường như Hàn Đông và Tô Sáng, quy định trở thành đối thủ của nhau.

Còn Hàn Đông, không muốn diễn lại kết cục của kiếp trước.

Cho nên, Hàn Đông chỉ cần không ngừng cố gắng.

Hàn Đông lần lượt cùng lão thái gia, Lữ Quốc Trung nói điện thoại.

Về lần đại hội này, đối với họ Hàn mà nói, là một lần khơi dậy.

Chỉ trong người thân của Hàn Đông, đã có năm ủy viên Trung Ương, trong đó còn có ông ngoại Dư Kiện Hưng ủy viên thường vụ này, cộng thêm Phó chủ tịch quân ủy Lữ Quốc Trung.

Đối với thành quả to lớn Hàn hệ có được, Hàn đông cảm thấy cao hứng trong đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.